De uitdagende weg naar een CO2-neutrale industrie

29 September 2020

De klimaattransitie heeft een verandering in gang gezet die de komende decennia veel zal veranderen op de fabrieksvloer, waardoor ook het beroep van procesoperator verandert. Wat betekent de klimaattransitie voor ProfCore, haar opdrachtgevers en medewerkers? Hierover spreken we Onno de Vreede, hoofd Innovatie en human capital bij VNCI, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie.

Onno de Vreede gaat in op de grote uitdaging die de klimaattransitie vormt, de rol die automatisering en robotisering daarin spelen, en hoe deze ontwikkelingen het industriële landschap ingrijpend zullen veranderen. 

Klimaattransitie 
De chemische industrie moet volgens het Klimaatakkoord, net als andere sectoren, CO2-neutraal worden. Onno: “Dat kan op verschillende manieren. Ten eerste door recycling, zowel mechanisch als chemisch. De ontwikkeling van chemische recycling – het afbreken van gebruikte materialen tot moleculen, die als basis dienen voor nieuwe producten – is op dit moment in Nederland en Europa echt booming. Ten tweede moeten we hernieuwbare-energiebronnen zoals wind- en zonne-energie gaan benutten om fabrieksprocessen te elektrificeren en waterstof te produceren. Ten derde kunnen we in plaats van fossiele grondstoffen biomassa gaan gebruiken, maar daar zitten natuurlijk grenzen aan. Ten slotte moet CO2 ook zelf als grondstof gaan worden gebruikt door de chemie, bijvoorbeeld in de omgeving van staalfabrieken. De totaaloplossing bestaat uit een mix van deze vier maatregelen.” 

Uitdaging van formaat 
De weg naar CO2-neutraliteit in 2050 is lang en zeker niet zonder hobbels. Onno: “De overheid wil dat we in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in het basisjaar 1990. En dat bij toenemende productievolumes. Daar ligt een majeure uitdaging. De uitdaging is nu om op te schalen en de processen rendabel te krijgen. Wat we daarvoor nodig hebben, is een tijdelijk financieel zetje in de rug van de overheid. Net als windmolens voorheen, die nu ook zonder subsidies rendabel zijn.” 

Het halen van de klimaatdoelen is niet enkel een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Onno: “We zijn daarin ook afhankelijk van de consument. Die moet meer gaan recyclen en duurzamere producten gaan kopen, die mogelijk iets duurder zijn. Ook moet er een verschuiving gaan plaatsvinden van bezit naar gedeeld gebruik.” 

Industrie 4.0 
Industrie 4.0 kan een bijdrage leveren aan het duurzaamheidsvraagstuk, maar de technologie mag niet leidend worden. Onno: “Het is belangrijk om die twee zaken integraal te benaderen en van technologie geen doel op zich te maken. De primaire vraag is: hoe verduurzaam ik mijn bedrijf? De secundaire vraag is: welke technologieën kunnen daaraan bijdragen? Als je het omgekeerd benadert, ga je optimaliseren in de oude situatie. Je moet juist optimaliseren naar de nieuwe situatie toe.” 

Technologieën als het Internet of Things (IoT), cloudcomputing en kunstmatige intelligentie, drijvende krachten achter Industrie 4.0, kunnen op termijn tevens een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Onno: “Door digitalisering en robotisering worden installaties zelfsturend en zelflerend. Door daar waar mogelijk te automatiseren, word je ook minder afhankelijk van het aanbod op de arbeidsmarkt. Veel administratieve en logistieke functies bijvoorbeeld kunnen worden geautomatiseerd en zullen verdwijnen. Maar daar krijgen we ook weer nieuwe functies voor terug.” 

De klimaattransitie en de digitale revolutie raken ook het beroep van procesoperator. Onno: “We krijgen te maken met andere grondstoffen, processen zélf gaan veranderen en er komen andere installaties. Wat een procesoperator bij wijze van spreken vandaag op school leert, zal door de transitieprocessen morgen alweer gedateerd zijn. Bijscholing en een leven lang ontwikkelen worden steeds belangrijker. De operator van de toekomst is bovenal flexibel. Hij gaat deel uitmaken van een verduurzamingsproces in een continu veranderende omgeving.” 


Meer lezen?
Het ProfCore relatiemagazine Xlerate is voor eenieder actief binnen de industrie en geïnteresseerd in en naar de laatste trends en ontwikkelingen binnen de branche. Megatrends zoals klimaattransitie, industrie 4.0 en de veranderende arbeidsmarkt zullen de proces-industrie de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. ProfCore deelt deze laatste ontwikkelingen onder andere via dit magazine.

Bovenstaand artikel is tot stand gekomen bij de creatie van de eerste editie van Xlerate. Na een goed ontvangen van deze eerste editie, is nu ook de tweede editie van Xlerate verkrijgbaar. In deze tweede uitgave komen diverse interessante onderwerpen aan bod, zoals duurzaamheid, robotisering, veiligheid en vitaliteit. Onderwerpen die eenieder actief binnen de branche ongetwijfeld raken. En daarmee wederom een magazine vol interessante artikelen, gecreëerd in samenwerking met experts uit de branche. 

Benieuwd naar deze uitgave? Bestel deze tweede uitgave gratis via de website of via profcore@profcore.nl.
Het magazine zal kosteloos naar u toe worden gestuurd. Wij wensen u veel leesplezier toe!
We accelerate your business

Hoe kan ProfCore jouw onderneming acceleren?

laat je adviseren door één van onze proces industrie experts
of download gratis ons Xlerate Magazine!